تلفن تماس:
02191690828
(مسئولیت هرگونه تماس با شماره های دیگر بر عهده فرد تماس گیرنده می باشد)

فروش:                                                                                      

09054988929
         09120758200
  09126602797

      02636670092-4 

خدمات پس از فروش:

09055947939
02636670095
 

واحد مالی:

09056944989